เอ็นอีที คอนสตรัคชั่น

ทีมงาน “เอ็นอีที คอนสตรัคชั่น” ดำเนินการให้บริการงานด้านวิศวกรรม อาทิ บริการออกแบบ ให้คำปรึกษา ปลูกสร้างบ้านพักอาศัย อาคาร โรงงาน อาคารขนาดใหญ่ งานวางท่อลอด งานอุโมงค์ โดยกลุ่มวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างโดยตรง สั่งสมประสบการณ์การทำงานด้านงานก่อสร้างเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ทำให้ลูกค้าไว้วางใจในผลงาน จนมาก่อตั้งขึ้นเป็นองค์กร จดทะเบียนในนาม บริษัท เอ็นอีที คอนสตรัคชั่น จำกัด ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารงานและการก่อสร้าง

ผนวกกับความรู้และความเชี่ยวชาญด้านงานบริการด้านวิศวกรรม ทีมงาน เอ็นอีที คอนสตรัคชั่น จึงพร้อมที่จะมุ่งมั่น

พัฒนางานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานที่ดีควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็นและบริการให้ดีที่สุด อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างลูกค้าและบริษัท

และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

รูปแบบการให้บริการ

บริษัท เอ็นอีที คอนสตรัคชั่น จำกัด เปิดให้บริการงานด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรตามความต้องการ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ให้คำปรึกษา

นำเสนองานและปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ขออนุญาตทำการสร้าง ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ บริการก่อนและหลังการขาย

มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานได้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลงานที่ออกมาสมบูรณ์ ได้มาตรฐานงานก่อสร้าง

มีคุณภาพและตรงต่อเวลา สามารถควบคุมงบประมาณได้ตามความต้องการ นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการด้านการออกแบบตกแต่งภายใน

และงานจัดสวน รวมถึงเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของงานดังกล่าวอย่างครบวงจร เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ท่านโดยเฉพาะ

ขอบข่ายการบริการ

– การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ไฟฟ้า ประปา

– การบริการหลังการขาย

– การสำรวจพื้นที่– การออกแบบ

– การก่อสร้าง

– การบริการด้านภูมิสถาปัตยกรรม